ВЕСТИ

Втора онлайн дискусия „Смарт София“

Видеа с изказванията на всеки от участниците във втората онлайн дискусия

25.9.2020, София 

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи