ВЕСТИ

Проект „Смарт София“

15.7.2020, София

Проект „Смарт София“ се изпълнява от Фондация РЕГИОН.БГ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2020“, приоритетна ос 3, свързана с насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в публичния сектор, осъществени в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.
Партньори в проекта са Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи. Медийни партньори са Софийски вестник, Видеопортал www.yousofia.bg , Агенция Витоша нюз (www.vitoshanews.com).
Основна цел на проекта е с иновативни дигитални инициативи млади и възрастни хора да участват в изследователския процеса „Смарт София – Смарт столица?“ за активизиране на синергията между представители на местната власт, гражданското общество, стартъп екосистемата.
Специфична цел е подкрепа и популяризиране на Стратегията за дигитализация на София и нейната практическа реализация.
Изгражда се иновативна онлайн платформа „Смарт София“ (www.smartsofia.bg), която е главният инструмент за постигане на целите на проекта.
Стартовата онлайн дискусия представя проекта и основните теми на изследователския процес „Смарт София – Смарт столица“, който е сред приоритетните му дейности.
Другите дейности са: освен развитие на www.smartsofia.bg, основна и финална онлайн дискусии „Смарт София – Смарт столица“ (индикативни дати септември и октомври 2020 г.); анализ „Колко са смарт районните администрации?“; първи резултати от изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София, вкл. и на пилотните проекти в районите на Столична община; информация за проекти по Програма „Европа 2020“.
Реализацията на тези дейности по прилагане на иновативни практики създават устойчив резултат от проекта – Препоръки за практически мерки „Смарт София“ за ускоряване и координация на процеса за дигитализиране на столицата.
Проектът се реализира от юли до октомври 2020 г.

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи