ВЕСТИ

Софпроект се трансформира в Софияплан

5.10.2020, София

От днес общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ се трансформира в „Софияплан“. Неговият екип ще отговаря за цялостното стратегическо и пространствено планиране на Столична община. Ключови проекти на предприятието са Визия за София, Планът на София и Програма за София

На 10 септември т.г. Столичният общински съвет прие предложението на главния архитект Здравко Здравков за промяна на името на общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ в „Софияплан“, както и нов правилник за организацията на неговата дейност. Целта е да бъде създадено специализирано звено, което да отговаря за цялостното стратегическо и пространствено планиране на Столична община. Предприятието ще координира разработването и прилагането на всички стратегически документи и проекти в общината. Софияплан разполага с мултидисциплинарен екип, който събира и анализира данни за различните аспекти на градската среда, провежда диалог със заинтересованите страни и прави предложения за политики към Столичния общински съвет, кмета, районните кметове и заместник-кметовете.

„Целта на Софияплан е да постигне координация в осмислянето на средата и в създаването на плановете за нейната промяна. В момента в Столична община действат 24 стратегии, 4 програми, 10 стратегически плана, както и Общ устройствен план, като тук не броим подробните устройствени планове. Една от задачите на Софияплан ще бъде да оцени и ако се наложи да промени всички тези документи, за да работят те в синхрон помежду си, както и да водят в посоката, зададена от Визия за София”, обясни Любо Георгиев, директор на ОП „Софияплан“ и ръководител на „Визия за София“.

„Една от стъпките, които заложихме във Визия на София, е общината отново да стане стратег в устройственото планиране на града. Това ще стане възможно чрез създаването на едно наистина работещо звено, което да подпомага планирането и управлението на Столична община. Задачата на екипа на Софияплан, който ще координира процеса по изготвяне на стратегиите за управление, е да имаме обща стратегическа визия под шапката на Визия за София”, заяви Здравко Здравков, главен архитект на Столична община.

Ключови проекти на Софияплан до този момент са Визия за София (дългосрочна стратегия за развитие на СО), Планът на София (действащ и предстоящо изменение) и Програма за София (Интегриран план за развитие на общината 2021 – 2027).

Визия за София е инициатива на Столична община за създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. Стратегията е създадена на базата на десетки изследвания и анализи на моментното състояние на София и с участието на над 10 000 организации, бизнеси и граждани. Тя включва конкретни стъпки, мерки и цели за бъдещото устойчиво развитие на града. Визията бе приета от Столичния общински съвет на 23 юли 2020 г.

Планът на София или Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Столична община. Процесът по обновяването му започна с изработването на Визия за София, която да определи целите за бъдещото развитие на града. Следващата стъпка е създаването на съвременен и реалистичен План на София. В момента екипът на общинското предприятие разработва заданието за промяна на документа, което се очаква то да бъде финализирано и гласувано от Столичния общински съвет през 2021 г.

Програма за София е планът за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021-2027. Стратегическият документ определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на града. Това става на базата на подробен анализ на актуалните проблеми и потенциали на общината и връзките ѝ с околните селища. Програмата ще определи приоритетни зони за въздействие и конкретни ключови проекти, които ще се реализират през следващия програмен период на ЕС. Документът се намира в първия етап от своята подготовка, който включва анализ на различните аспекти на градското развитие. В следващата фаза ще бъдат определени зоните в града, които имат най-голяма нужда от намеса и нови проекти. Очаква се Програма за София да бъде завършена в началото на 2021 г. и в последствие да бъде обсъдена и приета от Столичния общински съвет.

Повече подробности за трите стратегически проекта на ОП „Софияплан“ можете да откриете на https://sofiaplan.bg/ От днес сайтът е с обновена визия и функционалност.

Днес беше поставен и старт на кампанията за Програма за София със специално видео, което цели да мотивира повече граждани, бизнеси и други заинтересовани страни да следят и да участват в стратегическите проекти за развитие на общината. Видеото можете да видите и споделите от тук:

Проект „Смарт София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма „Европа“ 2020, от Фондация РЕГИОН.БГ в партньорство с
Район „Студентски“ и Висше училище по телекомуникации и пощи